سوال: در شرکت ما سالها در محاسبه سایر سطوح مزدی ، مزایا ( مثل حق جذب مثلا ۲۰ درصد یا حق شایستگی ) را بر اساس بخشنامه های شورایعالی کار ابتدا درصد افزایش حقوق را اعمال میکردند، و سپس چنانچه در آن سال عدد ثابت داشته باشد (مثلا ۶۷۶۸ ریال ثابت ) به مزد مبنا اضافه میکردند و سپس معادل ۲۰درصد آن را بعنوان حق جذب محاسبه می نمودند .
اما امسال فقط درصد افزایش حقوق مبنا را محاسبه نموده و بدون افزایش عدد ثابت ، درصد حق جذب را محاسبه نموده اند و بعد رقم عدد ثابت ۶۷۶۸ریال روزانه را به حقوق مبنا اضافه نمودند آیا با توجه به عرف و رویه سالهای قبل ، این روش محاسبه تخلف نمیباشد؟
پاسخ:
اگر در گذشته ، ماخد محاسبه مزد مبنا بوده و امسال این ماخد را تغییر داده اند می تواند از مصادیق تغییر عرف و رویه بوده که البته در صورت بروز اختلاف تشخیص با مراجع حل اختلاف است.

 

«مزد ثابت عبارت از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل در کارگاههایی که طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل اجرا نگردیده، منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می شود مثل مزایای سختی کار، فوق العاده شغل، حق سرپرستی و نظایر آن.»


در اجرای مفاد ماده ۴۷ قانون کار قراردادی منعقد و بر اساس آن مبلغی به عنوان پورسانت بهره وری به کارگران پرداخت می شود آیا این پورسانت جزء مزد ثابت کارگران به حساب می آید؟

در مواردی که طی عقد قرارداد جمعی بین کارگران یا نمایندگان قانونی آنها با کارفرما و در قالب ماده ۴۷ قانون کار و تبصره مربوط به آن پرداخت پاداش افزایش تولید مورد توافق قرار می گیرد اگر چه ممکن است اصطلاحاً عنوان پورسانت بهره وری به آن داده شود بر اساس تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار جزء مزد ثابت محسوب نخواهد شد.


سوال فرمول پرداخت سنوات در پایان قرارداد؟؟؟

پاسخ : طبق مقررات قانون کار حق سنوات به ازای هر سال سابقه خدمت معادل یک ماه حقوق می باشد و مزایای قانونی مثل حق اولاد و مسکن و بن را منظور نمی کنند. منظور از حقوق همان حقوق شغل است یعنی گروه و پایه در واحد هائی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند و جمع مزد ثابت و مزایای ثابت مزدی به تبع شغل مثل حق جذب و حق مسئولیت و فوق العاده شغل و حق فنی و سختی کار و غیره دکه جزء مزد هستند در واحد هائی که طرح طبقه بندی مشاغل ندارند. ولی در بعضی از شزکتها بطور عرف مجموع حقوق ومزایای ماهیانه را مبنای محاسبه حق سنوات در نظر می گیرند.