نکاتی در مورد بیمه بیکاری :
بیکار شدگانی که وفق مقررات قانون کار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه توسط کارفرما اخراج گردیده اند مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.
در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شده ای، مشخص شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از اراده شخص وی بوده است، بیمه شده باید وجوه دریافتی به عنوان مقرری بیمه بیکاری را به سازمان تأمین اجتماعی بازپرداخت کند. همچنین بیمه شدگانی که با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار قبلی خود باز می گردند نیز باید مبالغ دریافتی را به تأمین اجتماعی برگردانند.
چنانچه بیمه شده بیکار، اشتغال مجدد خود را اعلام نکند و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرری بیمه بیکاری ادامه دهد، باید مقرری دریافتی از زمان اشتغال را به تأمین اجتماعی برگرداند.
مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزسوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده محسوب میگردد.
مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط ازروزاول بیکاری بیمه شده قابل پرداخت است.

—————————————————————————————————————————————————————————————–

ماده ۳۰ قانون کار مقرر می دارد چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله ، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیشبینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه ، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود می آید به کار اصلی بگمارد.


ماده یک قانون بیمه بیکاری کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند را مشمول مقررات قانون بیمه بیکاری دانسته است. بنابراین مشمولان قانون بیمه بیکاری و استفاده کنندگان از مقرری بیمه بیکاری کسانی هستند که مشمول هردو قانون کار و تامین اجتماعی بوده ولی از نظر استخدامی تابع مقررات قانون کار نباشند مشمول برخورداری از مزایای مقرر در قانون بیمه بیکاری قرار نمی گیرند ضمن این که بازنشستگان و از کار افتادگان کلی ، صاحبان حرف و مشغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری و اتباع خارجی از شمول مقررات بیمه بیکاری مستثنی می باشند.


از منظر قانون بیمه بیکاری ، بیکار به کسی گفته می شود که مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی بوده و بدون میل و اراده بیکار شده و آماده بکار باشد در عین حال ، بیمه شدگان مشمول قانون کار که به علت تغییر ساختارر اقتصادی واحد مربوط و یا به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه بیکار موقت شناخته می شوند حسب مورد با تایید شورایعالی کار و معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد. سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه بیکاری به کارگران مشمول قانون کار که تحت پوشش قانون تامین اجتماعی قرار داشته و بیکار بدون میل و اراده شناخته می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.


کارگران مشمول قانون کار چنانچه قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی داشته و از تاریخ بیکاری ظرف ۳۰ روز مراتب بیکاری را به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خاهد داشت. اگر بیمه شده بیکار در فرجه ۳۰ روزه مراتب بیکاری را به واحد کار اعلام نکند در صورت داشتن عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف قانون کار ، مراجعه بعد از ۳۰ روز تا ۳ ماه نیز امکان پذیر خواهد بود.


مشمولین:

بر اساس قانون بیمه بیکاری، بیکار بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد.
مطابق این قانون، چنانچه بیمه شده ای به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذی ربط و تائید شورایعالی کار ، بیکار موقت شناخته شود و همچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزی بیکار شوند، می توانند از مقررات این قانون استفاده نمایند.
تشخیص ارادی بودن یا غیرارادی بودن بیکاری بیمه شده ، برعهده کمیته ای متشکل از نمایندگان تامین اجتماعی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اشتغال بیمه شده است.
کارگران فصلی در صورتی که صرفا در فصل کار اخراج گردیده و بیکاری آنها غیر ارادی تشخیص داده شود مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.
بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که براساس رأی مراجع حل اختلاف در مدت قرارداد کار اخراج گردیده باشند مشمول بیمه بیکاری می باشند
شاغلین در کارهایی که ماهیت آنها جنبه دائمی داشته و براساس قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بوده اند با تشخیص واحدهای تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، در صورتی که در پایان قرارداد کار بیکار شوند و در آخرین کارگاه حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، مورد حمایت قرارگرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می شوند.
مهلت برای اعلام بیکاری:
بیمه شده بیکار ، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، باید حداکثر ظرف مدت ٣٠ روز از تاریخ بیکاری موضوع را به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی ذی ربط اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام کند.
شرایط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری:
مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشد.
تبعه کشورهای خارجی نباشد
مستمری بگیر، بازنشسته و یا از کارافتاده کلی نباشد
دارای حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشد
جزو صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری نباشد
نکته:
بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند: سیل، جنگ، زلزله و آتش سوزی بیکار می شوند، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، نیاز به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه برای مدت زمان خاص ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، با رعایت سایر شرایط مقرر می توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند.
بیمه شدگان باید در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که از سوی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهضت سوادآموزی برگزار می شود، شرکت کنند و هر دو ماه یک بار، گواهی لازم در این زمینه را به شعب تأمین اجتماعی ارائه کنند.
مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از ٣۶ ماه برای بیمه شدگان مجرد و ۵۰ برای بیمه شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست.
شرایط قطع مقرری بیمه بیکاری:
بیمه شده مجددا به کار اشتغال یابد.
بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سواد آموزی خودداری کند
از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند
مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود
با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه برگردد
مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیکاری خاتمه یابد
بیمه شده فوت نماید.
مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزسوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده محسوب میگردد. مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط از روز اول بیکاری بیمه شده قابل پرداخت است.


طبق مقررات قانون بیمه بیکاری فردی که حد اقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد و به صورت غیر ارادی بیکار شود می تواند از مزایا مستمری بیمه بیکاری استفاده کند ولیکن برای اینکه تامین اجتماعی رقم کمتری از ۳درصد هابی که در هر ماه از کلیه کارفرمابان بابت بیمه بیکاری دریافت می نماید هزینه کند با محدودیتهایی که ایجاد نموده است به افرادی مستمری پرداخت می نماید که در آخرین محل خدمت خود حد اقل بکسال سابقه کار و پرداخت حق بیمه داشته باشند و این محدودیت صرفا به نفع تامین اجتماعی است .و کسی هم که در شرکتی بیش از یکسال سابقه کار و پرد اخت حق بیمه داشته باشد در هر مقطع از سال که بیکار و خاتمه همکاری پیدا نماید در صورتی که شرایط لازم را داشته باشد می تواند از پوشش بیمه بیکاری استفاده نماید.