سوال: فرمول مبنای محاسبه چهار درصد سخت وزیان آور چیست؟

پاسخ : با توجه به اینکه سوابق کاری در مشاغل سخت و زیان اور یک و نیم برابر حساب می شود نرخ حق بیمه این مشاغل ۴ درصد ( حقوق و دستمزد ) بیشتر است که در زمان بازنشستگی از کارفرما دریافت می شود.

آئین نامه کارهای سخت و زیان آور

کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی ، شیمیائی ، مکانیکی و بیولوژیکی محسط کار غیر استاندارد بوده که در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت طبیعی (جسمی و رانی) در وی ایجاد می گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن می باشد.

کارهایی که در آن عوامل و شرایط محیط کار به دلیل نقص یا عدم استفده از امکانات فنی و مهندسی و موازین پیشگیری غیر استاندارد باشد چنانچه با رفع نقص و با به کارگیری امکانات فوق بتوان این عوامل را به حد استاندارد و مجاز رسانید جزء کارهای سخت و زیان آور محسوب نمی گردد.

تشخیص این امر به عهده کمیته ماده ۱۸ این آئین نامه خواهد بود بر این اساس کارهای سخت و زیان آور به شرح مواد آتی خواهد بود.

کار در معادن اعم از تحت الارضی یا سطح الارضی که ایجاب می نماید کارگران در تونل ها و راهروهای سرپوشیده به استخراج بپردازند.

کار استخراج شامل جدا کردن یا منفجر ساختن مواد از سطح کار، حمل مواد عملیات مربوط به انقجار ، اداره تاسیسات آب و برق در داخل معدن و به طور کلی هرگونه مباشرت و نظارتی که ایجاب نماید کارگر در تونل ها ، راهروها یا میله های معدن انجام وظیفه نماید ، می باشد.

حفر قنوات و چاه ها و فاضلاب ها و تونل های زیرزمینی و کار در مخازن سربسته

تخلیه و حمل مواد مذاب از کوره های مشغول به کار و کار مستمر در مجاورت کوره های ذوب به نحوی که کارگر در معرض مستقیم حرارت یا بخارات زیان آر متصاعد از کوره باشد.

کار کارگرانی که مستقیما و مستمرا در امر تولید در کارگاه های دباغی ، سالامبور سازی و روده پاک کنی اشتغال دارند و کار مستمر در گندابروها – جمع آوری ، حمل و دفن زباله شهری

کار کارگرانی که مستمرا به امر جمع آوری و انتقال و انبار کود (نظافت مستمر طویله ، اصطبل ، سالن های پرورش طیور) در واحد های دامداری و طیور اشتغال دارند.

کار مستمر و مداوم در فضای باز و در ارتفاع بیش از پنج متر از سطح زمین بر روی دکل ها ، اتاقک های متحرک ، داربست ها و اسکلت ها.

کار مداوم بر روی خطوط و پست های انتقال برق با فشار شصت و سه کیلو ولت و بالاتر.

مشاغل شن پاشی ، پخت آسفال دستی ، قیر پاشی و ماچ پاشی

عملیات جوشکاری در داخل مخازن

کارهایی که استمرار آنها موجبات ابتلا به بیماری های حاصل از اشعه را فرآهم می آورد نظیر کار با مواد رادیواکتیو و قرار گرفتن در معرض پرتوهای یونساز به تشخیص مراجع ذی صلاح و به استناد قانون محافظت در برابر اشعه مصوب جلسه مورخ بیستم فروردین ماه ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی

کار در محل های با فشار محیط بیش از حد نیاز مجاز از قبیل غواصی

کار مستمر در محیط هایی که با وجود رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی موجبات بیماری های گوشی و یا کری کارگر را فراهم سازد

کار در امور سمپاشی باغات و اشجار و مزارع و ضد عفونی اماکن و طویله ها و آشیانه های مرغداری در زمان سمپاشی

کار کارگرانی که مستقیما در امر تولید و ترکیب سموم و حشره کش ها اشتغال دارند در زمان انجام کار

کار با وسایل دارای ارتعاش در حدی که برای سلامتی کارگر زیان آور باشد.

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت کار حد مجاز و استاندارد هریک از مواد شیمیایی و عوامل بیولوژیکی و فیزیکی که در این آئین نامه نامبرده شده است پس از تشکیل کمیته های تخصصی تعیین و جهت تصویب به شورای عالی حفاظت فنی پیشنهاد می نماید.
ترکیب کمیته های تخصصی را شورای عالی حفاظت فنی تعیین خواهد نمود

کلیه کارفرمایان مکلفند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان آور به کارگران جدیدالاستخدام و یا کارگرانی که می خواهند جدیدا به این گونه کارها گمارده شوند ترتیب انجام معاینات پزشکی آنان را از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای مرجوع بدهند.

مقررات این آئین نامه به استناد تبصره ماده ۵۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشد ارتباط به تصمیمات کمیته های موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تامین اجتماعی موضوع مصوبات مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۶۷ و ۲۴/۰۶/۱۳۷۰ مجلس شورای محترم شورای اسلامی که مطابق با شرایط و ضوابت خاص خود در ارتباط با شخص و شغل و زمان و موقعیت کار به موقعیت اجرا گذاشته شده است ، ندارد

این آئین نامه مشتمل بر ۲۰ ماده و ۴ تبصره به استناد ماده ۵۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه نهایی مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۷۰ شورای عالی کار تهیه و پس از بررسی مجدد و اصلاحاتی که در جلسات متعدد شورای عالی حفاظت فنی در جلسه ۱۲/۰۸/۱۳۷۱ تایید و در تایخ ۲۹/۰۹/۱۳۷۱ به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسید.


نکته خیلی مهم برای کارگران و کارفرماها

اگر کارفرما، عنوان شغلی واقعی کارگر را در لیست بیمه کارگراعلام نکند ، تأیید سخت و زیان آور بودن کار بسیار مشکل است. به تمام افرادی که در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار هستند توصیه می شود، عنوان شغلی خود را در لیست های بیمه، با مراجعه به شعب سازمان تأمین اجتماعی، بررسی کنند.


فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور چیست؟

فرمول محاسبه بازنشستگی همان فرمول بازنشستگی در شرایط عادی است،با این تفاوت که هر سال سابقه در کارهای سخت و زیان آور در عدد ۱٫۵ ضرب میشود.