مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آئین نامه های انضباط کار در کارگاه ها موضوع تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار

مصوب ۲۴/۰۱/۱۳۷۰ شورای عالی کار

آئین نامه انضباطی مجموعه مقرراتی است که در چهارچوب قانون کار و مقررات در کارگاه های بیش از ده نفر کارگر متناسب با شرایط و اوضاع و احوال کارگاه توسط کارفرما تهیه شده و پس از تایید واحد کار و امور اجتماعی محل توسط کمیته انضباط کار مورد اجرا گذاشته می شود.

در مورد کارگاه هایی که تهداد کارگران آنها کمتر از نصاب مذکور در ماده ۲ می باشد در صورت وجود تشکل کارفرمایی ، تشکل مذکور اقدام به تهیه و ارائه پیش نویس آئین نامه انضباط کار خواهد کرد.

هرگونه کوتاهی در انجام وظایف محوله و یا هرگونه فعل و ترک فعل که موجب نقص آئین نامه های انضباطی کارگاه ، بروز اختلال و بی نظمی در روند طبیعی کار ، کاهش کمی و کیفی تولید و خدمات ، افزایش ضایعات ، ضرر و زیان و نقص شئون اسلامی در کارگاه را فراهم نماید قصور نامیده می شود.