✅تعهدات و تکالیف کارفرمایان در مقابل کارگران مطابق قانون

حق بیمه کارگر

http://taninedalat.org/حقوق-ماهیانه،سنوات،عیدی،اضافه-کاری،/
🔻 پرداخت حق‌السعی: با توجه به ماهیت قرارداد کار و نیز تعریف ماده دو و سه از قانون کار، قرارداد کار عقـدی می باشد معـوض به همین خاطر نخستین تعهد کارفرما در قبال کارگران پرداخت عوض کار انجام شده به کارگران است. مستند به ماده سی و چهار از قانون کار «تمامی دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواروبار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نمایند را حق السعی می‌نامند.»

نتیجه تصویری برای تعهدات کارفرما

🔻 رعایت شرایط کار: از جمله تکالیفی که کارفرما در خصوhttps://www.chetor.com/30352-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/ص بحث شرایط کار از منظر قانون کار عهده دار است، می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
الزام به رعایت ساعات کار کارکرد شبانه روز (هشت ساعت) و رعایت ساعات کار مشاغل سخت و زیان‌آور (شش ساعت) و همچنین کار نوجوانان
تکلیف به ارجاع ندادن کار اضافی به کارگر مگر با شرایط مذکور در مواد ۵٩، ۶٠، ۶١، ٨٣
الزام به رعایت ممنوعیت انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نـیز حمـل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن (ماده هفتاد و پنج) و کارگران نوجوان.
تکلیف به رعایت امکان استفاده از مرخصی بارداری و زایمان زنان کارگر و رعایت فرصت شیردهی آنها به کودکان (مواد ٧۶ و ٧٧)
ممنوعیت به کار‌گیری افراد کمتر از پانزده سال (ماده ٧٩)
🔻 پرداخت حق سنوات: یکی دیگر از تعهدات کارفرمایان پرداخت حق سنوات به کارگران می باشد که این تعهد مربوط به زمانی می‌شود که قرارداد کار به نحوی خاتمه می‌یابد موارد قانونی این تکلیف عبارت است از:
🔹در صورت خاتمه قرارداد کار به کارگری که مطابق قرارداد، ۱سال یا کمتر یا بیشتر به کار اشتغال داشته ، برای هر سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل ۱ ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
🔹در صورتی که کارگری در تعلیق بوده باشد و این تعلیق به هر شکل وضع شده باشد و کارفرما پس از رفع تکلیف با اثبات دلایل موجه خود در مراجع حل اختلاف در پذیرفتن کارگر خودداری نماید موظف می باشد که به ازای هر سال سابقه کار چهل و پنج روز آخرین مزد را به کارگر پرداخت نماید.
🔹در مواردی که کارفرما، با توجه به تذکرات کتبی و نیز اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار یا مراجع حل اختلاف، اقدام به فسخ قرارداد کار با کارگری می‌نماید که در انجام وظایف محوله قصور ورزیده یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را رعایت ننموده، باید علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل۱ ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به کارگر بپردازد.
🔹چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان سی روز به وی پرداخت نماید. این موضوع علاوه بر مستمری می باشد که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌گردد.
🔹 اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف می باشد به نسبت هر سال سابقه خدمت معادل دو ماه آخرین حقوق را به او پرداخت نماید.
🔹 در صورتی که اخراج کارگر از سوی مراجع حل اختلاف غیر موجه تشخیص داده شود اما کارگر نخواهد به محل کار خود بازگردد، کارفرما مکلف می باشد براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال چهل و پنج روز مزد و حقوق به او بپردازد.
🔻 بیمه کارگران: از تکالیف پر اهمیت و حساس کارفرمایان که قانونگذار به عهده آنها نهاده بیمه کردن کارگران براساس قانون تأمین اجتماعی می باشد. ماده ١۴٨ قانون کار در این خصوص مقرر می‌دارد «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام نمایند» و در صورتی که از بیمه کردن کارگران خودداری نمایند علاوه بر تأدیه تمامی حقوق متعلقه به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه خواهند شد.

🔻پرداخت مطالبات معوقه کارگران در پایان کار: با توجه به اینکه حقوق و مطالبات کارگر از دیون ممتازه محسوب می‌شود و نیز تصریح قانونی ماده بیست و دو قانون کار، در پایان کار تمامی مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد قانونی می باشد به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی او پرداخت خواهد شد. بر همین اساس حساسیت و اهمیت حقوق کارگر از منظر قانونگذار به قدری می باشد که در صورت فوت وراث کارگر می‌توانند مدعی مطالبات معوقه و کارفرما نیز محکوم به پرداخت می‌شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *