وکیل اداره کار

وکیل اداره کار

همواره در طول سالیان اختلافاتی بین کارگران و کارفرمایان به وجود آمده است. طبق آمار عمده این اختلافات در مواردی همچون حقوق و مزایا ، عیدی و پاداش ، سنوات خدمت ، عنوان شغلی ، سابقه کار ( حق بیمه )، اخراج موجه و غیر موجه بوده است که در مواردی کارفرما از پرداخت حقوق حقه کارگر امتناع کرده است و در مواردی اشتباه از طرف کارگر و حق با کارفرما بوده است.
بدیهی است در این گونه موارد کارگر راهی جز شکایت از کارفرما در اداره کار به عنوان مرجع ذی صلاح ندارد و از طرفی کارفرما نیز می بایست دفاعیات و مستندات خود را در مراجع هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره کار ارائه و اثبات نماید.
در تمام این موارد هر دو طرف (کارگر و کارفرما) می توانند با مراجعه به دفتر وکیل و یا مشاور موضوع خود را مطرح و از نظرات وکیل یا مشاور بهره مند گردند و مشاور با تخصصی که در حوزه قوانین کار و تامین اجتماعی دارد و با شناختی که از رویه های متداول در ادارات کار و شعبات بیمه دارد، شما را به بهترین نحو ممکن راهنمایی خواهد کرد.
ضمن آن که چنانچه در طرح دادخواست ها موضوع خاصی به نظر آید ، حتما شما را از عواقب بعدی آن با خبر و مطلع خواهد ساخت.
بنابراین پیشنهاد می گردد در موضوعات و دادخواست های مطروحه در حوزه قوانین کار و تامین اجتماعی حتما پرونده را با وکیل متخصص پیگیری کنید.