متن اخراج کارگر

وکیل اداره کار

در نوشتن نامه اخراج وعدم همکاری باید سعی شود تا تمام دلایل اخراج ، ذکر شود . اگر اخراج مربوط به شرایط جدیدی است که کارفرما در نظر دارد باید دلیل آن ذکر شود و اگر مربوط به عدم کارایی خود کارمند مربوطه است باید کارمند در این خصوص توجیه شود . البته اگر کارمند مربوطه کارایی لازم را نداشته باشد ، توصیه می گردد به صورت شفاهی وکتبی حداقل در چند نوبت به او اخطار و هشدار لازم داده شود تا در صورت اخراج با واکنش کارمند مواجه نگردد.