قرارداد کار

وکیل اداره کار

 حسب توافقات و معاملات خصوصی افراد در جامعه که قراردادی تنظیم می کنند ، کارگر و کارفرما به جهت جلوگیری از اختلافات احتمالی و بروز مشکلات ، توافقات ، تعهدات و مسئولیت های خود را طی قراردادی مکتوب تنظیم می کنند که اولا طرفین نتوانند از توافقات و تعهدات خود عدول کنند ، ثانیا نسبت به مفاد آن قرارداد پایبند باشند ، ثالثا در صورت ایجاد اختلاف و رسیدگی در مراجع ذیصلاح ، مشکل ایجاد شده به راحتی حل و فصل گردد .

معمولا از قرارداد کاری سه نسخه تهیه می شود که یکی از آن ها برای شخص کارفرما بوده و دیگری برای کارمند و یکی برای اداره کار محل .

قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين بايد حاوی موارد ذيل باشد :

نوع كار ، حرفه يا وظيفه ای كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد

حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن

ساعات كار، تعطيلات و مرخصی ها

محل انجام كار

تاريخ انعقاد قرارداد كار

مدت قرارداد، چنانچه كاربرای مدت معين باشد

موارد ديگری كه عرف و عادت شغل يا محل ايجاب نمايد

 

قرارداد کار ساعتی

قرارداد کار ساعتی نوعی از قرارداد کارگری و کارفرمایی محسوب می شود که در آن به نسبت ساعات کار و حقوق و مزایای توافق شده در قرارداد ، مزد کارگر پرداخت خواهد  شد . که حق بیمه سهم سازمان تامین اجتماعی نیز به همان نسبت ساعات کار پرداخت خواهد شد . و معمولا اینگونه قرارداد برای مشاغلی استفاده می شود که نیازی به نیروی تمام وقت ندارند . مانند آموزشگاه های زبان در مورد مدرسین زبان انگلیسی .

قرارداد پیمانکاری

قرارداد کار پیمانکاری یکی از انواع قرارداد کار است که از یک طرف کارفرما به عنوان واگذار کننده کار و از طرف دیگر پیمانکار که با مصالح مورد نیاز و لوازم و نیروی انسانی مربوطه و متخصص به عنوان پذیرنده کار جهت انجام پروژه و کار مشخصی به صورت حجمی با یکدیگر همکاری می کنند . که این نوع از قرارداد مشمول قانون کار نبوده و رابطه کارگری و کارفرمایی فی مابین طرفین برقرار نمی باشد و در صورت انجام پروژه توسط شخص پیمانکار ( پیمان نفرادی ) مشمول کسر حق بیمه نیز نخواهد شد .

قرارداد کار درصدی 

چنانچه به ازاء کاری که یک شخص حقیقی به دستور و به حساب یک شخص دیگر ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) انجام می دهد به صورت درصد و یا سهمی از سود حاصل از فروش و یا درآمد ناشی از سرمایه صاحب کارگاه پرداخت شود ، از آنجا که مبلغ پرداختی در هر حال صرفاً در ازاء کارانجام شده توسط کارگر می باشد ماهیتاً مزد محسوب ، و قرارداد فی مابین از نوع کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار می باشد.