قرارداد کار

وکیل اداره کار

حسب توافقات و معاملات خصوصی افراد در جامعه که قراردادی تنظیم می کنند ، کارگر و کارفرما به جهت جلوگیری از اختلافات احتمالی و بروز مشکلات ، توافقات ، تعهدات و مسئولیت های خود را طی قراردادی مکتوب تنظیم می کنند که اولا طرفین نتوانند از توافقات و تعهدات خود عدول کنند ، ثانیا نسبت به مفاد آن قرارداد پایبند باشند ، ثالثا در صورت ایجاد اختلاف و رسیدگی در مراجع ذیصلاح ، مشکل ایجاد شده به راحتی حل و فصل گردد .

معمولا از قرارداد کاری سه نسخه تهیه می شود که یکی از آن ها برای شخص کارفرما بوده و دیگری برای کارمند و یکی برای اداره کار محل .

قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين بايد حاوی موارد ذيل باشد :

نوع كار ، حرفه يا وظيفه ای كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد

حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن

ساعات كار، تعطيلات و مرخصی ها

محل انجام كار

تاريخ انعقاد قرارداد كار

مدت قرارداد، چنانچه كاربرای مدت معين باشد

موارد ديگری كه عرف و عادت شغل يا محل ايجاب نمايد