قرارداد کار ساعتی

وکیل اداره کار

قرارداد کار ساعتی نوعی از قرارداد کارگری و کارفرمایی محسوب می شود که در آن به نسبت ساعات کار و حقوق و مزایای توافق شده در قرارداد ، مزد کارگر پرداخت خواهد  شد . که حق بیمه سهم سازمان تامین اجتماعی نیز به همان نسبت ساعات کار پرداخت خواهد شد . و معمولا اینگونه قرارداد برای مشاغلی استفاده می شود که نیازی به نیروی تمام وقت ندارند . مانند آموزشگاه های زبان در مورد مدرسین زبان انگلیسی .