قرارداد پیمانکاری

وکیل اداره کار

قرارداد کار پیمانکاری یکی از انواع قرارداد کار است که از یک طرف کارفرما به عنوان واگذار کننده کار و از طرف دیگر پیمانکار که با مصالح مورد نیاز و لوازم و نیروی انسانی مربوطه و متخصص به عنوان پذیرنده کار جهت انجام پروژه و کار مشخصی به صورت حجمی با یکدیگر همکاری می کنند . که این نوع از قرارداد مشمول قانون کار نبوده و رابطه کارگری و کارفرمایی فی مابین طرفین برقرار نمی باشد و در صورت انجام پروژه توسط شخص پیمانکار ( پیمان نفرادی ) مشمول کسر حق بیمه نیز نخواهد شد .