عدم پرداخت حق بیمه

وکیل اداره کار

مستند به ماده 148 قانون کار و قوانین سازمان تامین اجتماعی ، برای عدم پرداخت بیمه از سوی کارفرما می توان به هیات های حل اختلاف وزارت کار مراجعه کنید و از کارفرما بابت عدم پرداخت حق بیمه شکایت کنید . یکی از متداول ترین انواع دادخواست در اداره کار با موضوع حق بیمه می باشد . که دراین موارد کارفرما یا حق بیمه پرسنل خود را پرداخت نکرده است یا آن که حق بیمه ، حقوق و دستمزد واقعی را به سازمان تامین اجتماعی اعلام نکرده است . که کارگر می تواند نسبت به ارائه دادخواست با موضوع حق بیمه در اداره کار اقدام نماید و کارفرما نیز می بایست مستندات و دفاعیات خود را به هیات ارائه نماید .