شرایط اخراج کارگر

وکیل اداره کار

بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، هر‌گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور کند و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی و شفاهی نقض کند کارفرما حق دارد تا با جلب موافقت شورای اسلامی کار مطالبات ، حقوق معوقه و حق سنوات کارگر را پرداخت کرده و قرارداد را فسخ کند یا به تعبیری کارگر را اخراج کند.

در حالت کلی اخراج کارگر یا موجه است یا غیر موجه . در صورت موجه بودن اخراج ضمن پرداخت مطالبات ، مستند به ماده 27 قانون کار ، سنوات کارگر به ازاء هر سال سابقه 30 روز حقوق محاسبه و پرداخت و قطع همکاری خواهد شد . در غیر این صورت و اخراج غیرموجه مستند به ماده 165 قانون کار حکم به بازگشت به کار کارگر صادر و کارفرما موظف است حق السعی ایام تعلیق کارگر به همراه مزایا من جمله حق بیمه ایام تعلیق را پرداخت نماید .

متن نامه اخراج کارگر

در نوشتن نامه اخراج وعدم همکاری باید سعی شود تا تمام دلایل اخراج ، ذکر شود . اگر اخراج مربوط به شرایط جدیدی است که کارفرما در نظر دارد باید دلیل آن ذکر شود و اگر مربوط به عدم کارایی خود کارمند مربوطه است باید کارمند در این خصوص توجیه شود . البته اگر کارمند مربوطه کارایی لازم را نداشته باشد ، توصیه می گردد به صورت شفاهی وکتبی حداقل در چند نوبت به او اخطار و هشدار لازم داده شود تا در صورت اخراج با واکنش کارمند مواجه نگردد.

ترک کار کارگر

با توجه به مفاد این ماده قانونی ، چنانچه کارگر بدون رعایت مقررات قانون کار ، قرارداد کاری خود را که هنوز موعد آن منقضی نشده است به طور یک جانبه و بدون توجیه قانونی فسخ نماید، عملاً اقدام به ترک کار کرده است. در این رابطه کارفرما حق دارد علیه چنین کارگری در مراجع حل اختلاف طرح دعوی نماید.

در خصوص ترک کار کارگر در قانون کار موضوعی پیش بینی نشده است . البته ماده 25 قانون کار صراحتا اشعار می دارند ” هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد ، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ یک طرفه آن را ندارند” ولی در صورت ترک کار کارگر بدون هماهنگی با کارفرما و عواقب ناشی از آن ترک کار چیزی پیش بینی نشده است .

لازم به توضیح است : « ترک کار عبارت است از فسخ یک جانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی ، برای محقق شدن ترک کار کارگر می‌بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد. بنابراین در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در کارگاه) ترک کار محسوب نمی‌شود«.

اثبات و احراز ترک کار

با توجه به قاعده حقوقی «البینه للمدعی» بار اثبات ترک کار با مدعی و خواهان ترک کار می‌باشد. به تعبیر دیگر کارفرما می‌تواند طی دادخواستی علیه کارگر،به خواسته اثبات ترک کار، در مراجع حل اختلاف طرح دعوا نماید. همچنین کارفرما می‌تواند در مراجع مزبور در مقام دفاع ، ادعای ترک کار خواهان (کارگر) را بنماید. بنابراین کارفرما در هر دو فرض می‌بایست این عمل حقوقی را به وسیله ادله اثبات دعوا اثبات نماید.