شرایط اخراج کارگر

وکیل اداره کار

بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، هر‌گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور کند و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی و شفاهی نقض کند کارفرما حق دارد تا با جلب موافقت شورای اسلامی کار مطالبات ، حقوق معوقه و حق سنوات کارگر را پرداخت کرده و قرارداد را فسخ کند یا به تعبیری کارگر را اخراج کند.

در حالت کلی اخراج کارگر یا موجه است یا غیر موجه . در صورت موجه بودن اخراج ضمن پرداخت مطالبات ، مستند به ماده 27 قانون کار ، سنوات کارگر به ازاء هر سال سابقه 30 روز حقوق محاسبه و پرداخت و قطع همکاری خواهد شد . در غیر این صورت و اخراج غیرموجه مستند به ماده 165 قانون کار حکم به بازگشت به کار کارگر صادر و کارفرما موظف است حق السعی ایام تعلیق کارگر به همراه مزایا من جمله حق بیمه ایام تعلیق را پرداخت نماید .