حق و حقوق کارگر اخراج شده

وکیل اداره کار

حق و حقوق کارگر اخراج شده

در صورتی که حقوق و مزایای ماهیانه کارگر اخراج شده پرداخت شده باشد و موضوع بازگشت به کار هم منتفی باشد، موارد ذیل به کارگر تعلق می گیرد :

الف ) سنوات خدمت : به ازای هرسال کارکرد به میزان یک ماه آخرین پایه حقوق

ب ) عیدی و پاداش سال های فعالیت : به میزان هر سال 2 ماه آخرین پایه حقوق

ج ) مانده مرخصی ذخیره شده : برای اشتغال یک سال هر سال 9 روز ذخیره و اشتغال کمتر از یک سال به میزان مجموع مرخصی‌های استفاده نشده

تصفیه حساب با کارگر

با اتمام کار، قرارداد و یا سال طبیعتا قطع همکاری فی مابین کارگر و کارفرما طی شرایط ، ضوابط ، قانون و مقررات اعلام خواهد شد . بدیهی است با اعلام عدم نیاز از سوی کارفرما یا استعفا از سوی کارگر می بایست مراحل تصفیه حساب مزایای پایان کار انجام پذیرد . که این مزایا شامل سنوات پایان خدمت ، مانده مرخصی و عیدی و پاداش می باشد .

اولین اقدام بعد از اتمام قرارداد همکاری تصفیه حساب اداری می باشد نیروی انسانی شاغل در کارگاه بنا به نیاز ممکن است ابزار کار بگیرد یا وسائل حفاظتی و ایمنی کار کارگاه را در اختیار داشته باشد ممکن است از امکانات کارگاه نظیر صندوق امانات چیزی را به امانت گرفته باشد یا وسائل و امکانات کارگاه را در اختیار داشته باشد، با فروشگاه کارگاه حساب و کتاب نا تمام داشته باشد و…اول لازم است این موارد را تصفیه نماید. معمولا کارگاه ها برای این گونه موارد با الگو برداری از ادارات دولتی لیستی را به کارگر می دهند تا با مراجعه به قسمت های اداری و یا کارگاهی و گرفتن امضاء از مسئول قسمت ، حساب و کتاب خود را مشخص و تصفیه کند.

اقدام بعدی این است که به قسمت امور اداری کارگاه مراجعه و میزان حضور و خدمت خود را کامل معین نموده و میزان روزهای حضور در کارگاه ، مرخصی های دریافتی ، مرخصی استعلاجی ، غیبت و… را روشن و بعد به حسابداری مراجعه نماید .

در این قسمت لازم است اول مطالبات حقوقی و مزایای خود را کامل محاسبه و بدهکاری و بستانکاری را معین نماید و بعد وارد مزایای پایان کارگردد.

مزایای سال 97 کارگران:

پایه حقوق با مبنای 30 روزه روزانه 578/370 ریال و ماهانه 325/117/11 ریال می باشد.

پایه سنوات در صورت داشتن یکسال کار و یا گذشت یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی در کارگاه مربوطه روزانه 000/17 ریال و ماهانه 000/510 ریال است وجزء مزد ثابت خواهد بود در صورتی که تصفیه حساب سالانه شده باشد هم تعلق خواهد گرفت.