حق و حقوق کارگر اخراج شده

وکیل اداره کار

در صورتی که حقوق و مزایای ماهیانه کارگر اخراج شده پرداخت شده باشد و موضوع بازگشت به کار هم منتفی باشد، موارد ذیل به کارگر تعلق می گیرد :

الف ) سنوات خدمت : به ازای هرسال کارکرد به میزان یک ماه آخرین پایه حقوق

ب ) عیدی و پاداش سال های فعالیت : به میزان هر سال 2 ماه آخرین پایه حقوق

ج ) مانده مرخصی ذخیره شده : برای اشتغال یک سال هر سال 9 روز ذخیره و اشتغال کمتر از یک سال به میزان مجموع مرخصی‌های استفاده نشده