حق بیمه کارگر

وکیل اداره کار

 به موجب ماده 148 قانون كار، همه‌ ی کارفرمایان كارگاه‌های مشمول قانون کار، مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعی، نسبت به تنظيم و ارسال ليست اسامی كارگران شاغل و پرداخت حق بيمه متعلقه كارگاه خود اقدام كنند. که با توجه به آمره بودن قوانین کار و تکلیف ایجاد شده برای کارفرمایان ، واریز حق بیمه الزامی و تعهدی است که بر عهده کارفرما پیش بینی شده است.

حق بیمه

مبلغی است که کارفرمایان موظفند بابت بیمه کارکنان خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند. مبلغ حق بیمه ٣٠ درصد از دستمزد واقعی بیمه شده می باشد که ٢٣درصد آن سهم کارفرما و ٧ درصد سهم بیمه شده است. مسئول پرداخت حق بیمه کارفرماست که در صورت عدم پرداخت به موقع مشمول جریمه خواهد بود. جریمه ماهانه عدم پرداخت مبلغ حق بیمه ٢ درصد می باشد و بابت عدم ارسال لیست اسامی کارکنان نیز ١٠ درصد به آن اضافه می گردد.

طبق مواد 36 ، 37 ، 38 ، 39 و 40 سازمان تامین اجتماعی و همچنین ماده 148 قانون کار ، کارفرما مکلف  به پرداخت حق بیمه کارگر خود می باشد .

عدم پرداخت حق بیمه

مستند به ماده 148 قانون کار و قوانین سازمان تامین اجتماعی ، برای عدم پرداخت بیمه از سوی کارفرما می توان به هیات های حل اختلاف وزارت کار مراجعه کنید و از کارفرما بابت عدم پرداخت حق بیمه شکایت کنید . یکی از متداول ترین انواع دادخواست در اداره کار با موضوع حق بیمه می باشد . که دراین موارد کارفرما یا حق بیمه پرسنل خود را پرداخت نکرده است یا آن که حق بیمه ، حقوق و دستمزد واقعی را به سازمان تامین اجتماعی اعلام نکرده است . که کارگر می تواند نسبت به ارائه دادخواست با موضوع حق بیمه در اداره کار اقدام نماید و کارفرما نیز می بایست مستندات و دفاعیات خود را به هیات ارائه نماید .