حق بیمه کارگر

وکیل اداره کار

ماده 148 قانون کار

به موجب ماده 148 قانون كار، همه‌ ی کارفرمایان كارگاه‌های مشمول قانون کار، مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعی، نسبت به تنظيم و ارسال ليست اسامی كارگران شاغل و پرداخت حق بيمه متعلقه كارگاه خود اقدام كنند. که با توجه به آمره بودن قوانین کار و تکلیف ایجاد شده برای کارفرمایان ، واریز حق بیمه الزامی و تعهدی است که بر عهده کارفرما پیش بینی شده است .