اعتراض به رای اداره کار

وکیل اداره کار

پس از دریافت رای هیات تشخیص طرفین دعوی ظرف مدت 15 روز می توانند مواد و اعتراض خود را به اداره کار محل تحویل نمایند . با ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی و مطرح کردن موارد اعتراض پرونده جهت رسیدگی در هیات حل اختلاف که متشکل از نمایندگان کارگر ، نمایندگان کارفرما و نماینده دولت می باشد ، ارجاع داده می شود . و در صورت عدم اعتراض از سوی طرفین رای قطعی و لازم الاجرا می باشد .