احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

وکیل اداره کار

موضوع ماده 87 آئین دادرسی کار مصوب بهمن سال 1391 : ارائه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارائه دلایل و مدارک بر تأدیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.

یکی از مشکلاتی که کارگران در مراجعه به هیات های تشخیص اداره کار جهت دریافت حقوق و مزایا با آن مواجه اند،موضوع اثبات وجود رابطه کارگری  وکارفرمایی است. قانون کار رابطه کارگری و کارفرمایی را در دو رکن خلاصه می کند: اول دستور گرفتن و دوم مزد گرفتن کارگر از کارفرما : کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. بنابراین پرداخت حق و حقوق کارگر منوط به احراز رابطه کارگری و کارفرمایی توسط مرجع رسیدگی است و اثبات وجود این رابطه با کارگر است.

به عبارت بهتر اولین گام در آئین دادرسی و رسیدگی هیات های تشخیص اداره کار احراز رابطه کارگری و کارفرمایی وفق مواد 2 و 3 قانون کار توسط کارگر می باشد . که کارگر می بایست ادله اثبات آن دعوی را در اولین جلسه به جهت احراز رابطه کارگری و کارفرمایی به هیات تشخیص ارائه نماید